ccop : ادامه روزهای بد بورسهای جهان

در ساخت و ساز ccop.ir مطلب ادامه روزهای بد بورسهای جهان مشاهده می کنید
شاخصهای مهم بورسی جهان امروز نیز ریزشی بودند.
ممنون بابت بازدید از سایت پرتال ساخت و ساز ccop.ir